Schneider Electric SElect Doc

Het 'SElect Doc' Platform van Schneider Electric wordt beheerd door Drukkerij Buroform nv.

Buroform nv
Zandvoortstraat 6
2800 Mechelen
Belgium

BE 0451.724.347
+32 15 288 999
info@buroform.beALGEMENE VOORWAARDEN - BUROFORM SElect Doc

Let op! Aangezien drukwerk een "maatproduct" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.


ARTIKEL 1: INTERPRETATIE

1.1 Definities
Opdrachtgever. De opdrachtgever is diegene die een order plaatst en daardoor afnemer is van de goederen en diensten van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer. De opdrachtnemer is Drukkerij BUROFORM NV, met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Zandvoortstraat 6, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0451.724.347.

Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan ‘de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien’. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege [met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie], brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Partijen. De partijen zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

1.2 Toepasselijkheid
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 2: TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Totstandkoming.
Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of te zetten documenten. De opdrachtnemer wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden nadat de opdrachtnemer de bestanden van de opdrachtgever ontvangen heeft en schriftelijk bevestigd heeft de opdracht te zullen aanvaarden en uitvoeren.

2.2 Weigeringsgronden
De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een bestelling te weigeren, zo ondermeer wanneer een opdracht in strijd zou kunnen zijn met de Openbare Orde en Goede Zeden of met wetgeving i.v.m. discriminatie, racisme, xenofobie of negationisme. Daarnaast kan de opdrachtnemer elke opdracht weigeren waarvan hij redelijkerwijze mag aannemen dat deze het imago van de opdrachtnemer kan beschadigen.

ARTIKEL 3: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT – ANNULERING - OPSCHORTING

3.1 Uitsluiting herroepingsrecht
Het dient aangestipt dat de goederen die door opdrachtnemer aangeleverd worden, uniek en specifiek zijn. Omwille hiervan kan de opdrachtgever geen gebruik maken van de herroepingstermijn van 14 dagen voorzien in het Wetboek Economisch Recht boek VI artikelen [zie specifiek artikel 53 WER boek VI].

3.2 Annulering
Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, zal de opdrachtnemer factureren op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Er zal een bedrag aangerekend worden, bestaande uit de gemaakte kosten, vermeerderd met een schadevergoeding zoals vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

3.3 Opschorting van de opdracht
Indien de opdrachtgever de opdracht tijdelijk zou opschorten, is de opdrachtnemer gerechtigd om, op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt, over te gaan tot een tussentijdse facturatie.

ARTIKEL 4: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR

4.1 Aanlevering
Nadat de opdrachtgever het bestelformulier ingevuld heeft, kunnen bestanden aangeleverd worden. Dit kan door een directe aanlevering met een online bestandscontrole, dan wel het aanleveren bij een medewerker van de opdrachtnemer, die vervolgens een controle zal uitoefenen. Indien de opdrachtgever kiest voor de online bestandscontrole, dan kan de opdracht pas worden uitgevoerd nadat de opdrachtgever het afdrukvoorbeeld goedgekeurd heeft.
Een aanlevering die niet conform de supra beschreven methodes zou verlopen, dient door de opdrachtnemer niet aanvaard te worden.

4.2 Afwijkingen
De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals aangetoond op een beeldscherm van de opdrachtgever, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst. Afwijkingen tot 5% van het vooropgestelde formaat zijn toegelaten en geven de opdrachtgever geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst. De afwijkingen worden bepaald door vergelijking met het bestand zoals door de opdrachtnemer ontvangen en in andere gevallen met het afdrukvoorbeeld in PDF-formaat. Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan voor zover de afwijking maximum 5% bedraagt van het aantal volgens de opdracht. Binnen deze marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en het mindere niet verrekend.

ARTIKEL 5: PRIJS EN BETALING

5.1 Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke factuur is netto en dient vooraf te worden voldaan. Betaling gebeurt bij bestelling via het online betaalplatform.

ARTIKEL 6: ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST - ALGEMEEN WEDERKERIG SCHADEBEDING

6.1 Wederkerig schadebeding.
Indien één der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van het oorspronkelijk factuurbedrag, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 7: LEVERING

7.1 Plaats van levering
Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtnemer de verkochte goederen leveren op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te maken.

ARTIKEL 8: RISICO – OVERDRACHT – EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van de aangeleverde goederen zal pas op de opdrachtgever overgaan nadat deze al zijn contractuele verplichtingen voldaan heeft.

8.2 Risico-overdracht
De opdrachtgever draagt evenwel het risico voor verlies of beschadiging, vanaf het ogenblik dat de opdrachtnemer de goederen aan de vervoerder overhandigt. De opdrachtgever zal de vervoerder aanspreken in geval van verlies of beschadiging.

ARTIKEL 9: PROTESTPROCEDURE

9.1 Termijnen 
De opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten.

9.2 Procedure 
Protest van de opdrachtgever dient online via het portaal van de opdrachtnemer ingediend te worden.

ARTIKEL 10: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is altijd beperkt tot het factuurbedrag [inclusief BTW] van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de [oorzaak van] aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht. De opdrachtnemer en/of haar aangestelden zijn volledig verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid die het gevolg is van eigen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij in geval van overmacht.
De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

12.1 Toepasselijk recht
Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

12.2 Bevoegde Rechtbank
Elk geschil met betrekking tot voorliggende overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen – afdeling Mechelen.
PRIVACY BELEIDWij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In deze Privacy Beleidsregels laten we u weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van het Schneider Electric SElect Doc platform, dat beheerd wordt door Buroform nv, verder te noemen Buroform. Je dient zich ervan bewust te zijn dat Buroform niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Buroform respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buroform of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buroform of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar  je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:
Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS
Je hebt het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen via support@pod-schneider-electric.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.be
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

GOOGLE ANALYTICS
Buroform en het Schneider Electric SElect Doc platform kunnen gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Buroform te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens;
• Buroform
• Postadres: Zandvoortstraat 6, 2800 Mechelen
• E-mail: support@pod-schneider-electric.be
• BTW.nummer BE 0451.724.347