PRIVACY POLICY - SElect Doc

Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de onderneming Drukkerij Buroform nv:Het belang van uw privacy

Buroform hecht belang aan uw privacy en streeft ernaar om de persoonsgegevens die worden verzameld op een veilige en correcte manier te verwerken en gebruiken en dit steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet van welke personen Buroform persoonsgegevens verwerkt, om welke persoonsgegevens het gaat en met welke doelstellingen deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Verder bevat deze privacyverklaring informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop deze worden verwerkt.

Het is mogelijk dat aan deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Indien u twijfelt of de versie van de privacyverklaring waarover u beschikt de juiste is, dan verwijzen wij u naar www.buroform.be/privacy waar u steeds de meest recente versie van deze privacyverklaring kan vinden.

Deze privacyverklaring is onderverdeeld in categorieën van betrokkenen. U kan zich dan ook beperken tot het deel van de privacyverklaring dat voor u relevant is:Verwerking van persoonsgegevens door Buroform


1. U bent een klant of een leverancier van Buroform?

In het kader van het klanten – leveranciersbeheer van Buroform kunnen de volgende gegevens van u als klant worden verwerkt:

De naam-en contactgegevens en het e-mailadres worden bijgehouden ten behoeve van de facturatie. Deze gegevens worden bijgehouden omwille van een wettelijke verplichting. Zij worden bijgehouden voor de termijn die vereist is opdat Buroform aan haar fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kan voldoen.

De verwerking van de bovenstaande gegevens is daarnaast vereist voor ons relatiebeheer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten of leveranciers. De gegevens van de klanten of leveranciers in het kader van het relatiebeheer worden bewaard voor de wettelijke verjaringstermijn voor enige vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit de overeenkomsten met de klant of leverancier.


2. U bent een (voormalig) werknemer van Buroform?

Buroform verwerkt volgende gegevens van haar (voormalige) werknemers:

De bovenstaande gegevens worden verwerkt in het kader van de personeels- en loonadministratie van Buroform. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de werknemer.

Het rijksregisternummer van de werknemer wordt uitsluitend gebruikt voor de toepassing van de reglementering rond de sociale zekerheid. De verwerking vindt plaats op grond van een wettelijke verplichting.

De gegevens worden bewaard voor zolang als nodig is opdat aan de overeenkomst uitvoering kan worden gegeven, daaronder begrepen het instellen van of verweren tegen alle mogelijke vorderingen die kunnen voortkomen uit de overeenkomst, alsook voor zolang als nodig opdat Buroform aan al haar sociale en fiscale verplichtingen kan voldoen (vb. bijhouden van sociale documenten).


3. U solliciteert voor een job bij Buroform nv?

In het kader van het beheer van sollicitanten kunnen door Buroform nv de volgende gegevens worden verwerkt:

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de evaluatie van kandidaturen van sollicitanten. De verwerking vindt plaats op grond van de toestemming van de sollicitant.

De toestemming kan door de sollicitant op elk ogenblik worden ingetrokken. Daarvoor dient de sollicitant een uitdrukkelijke melding te maken aan Buroform. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan door de sollicitant.

De gegevens van sollicitanten worden bewaard voor een periode van zes maanden.


4. U heeft Buroform gecontacteerd via het contactformulier op onze website?

Naar aanleiding van meldingen via het contactformulier, kunnen volgende gegevens worden verwerkt:

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de opvolging van communicatie via onze website. De verwerking vindt plaats op grond van de toestemming van de betrokkene.

De toestemming voor de verwerking kan op elk ogenblik worden ingetrokken. Daarvoor dient de betrokkene een uitdrukkelijke melding te maken aan Buroform. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan door de betrokkene.

De gegevens die worden verkregen via het contactformulier op de website worden bewaard voor een periode van een jaar.


5. U heeft Buroform gecontacteerd via het offerteformulier op onze website of u bezorgde op een andere wijze uw gegevens met het oog op een offerte?

Naar aanleiding van aanvragen van offertes, kunnen volgende gegevens worden verwerkt:

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de opvolging van offerteaanvragen. De verwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst.

De gegevens die worden verkregen via het contactformulier op de website worden bewaard voor de periode die vereist is opdat Buroform aan al haar contractuele en wettelijke verplichtingen kan voldoen.


6. U bezorgde uw gegevens aan Buroform nv in het kader van een beurs of een evenement?

De gegevens die Buroform nv van u kan verwerken zijn de volgende:

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdracht die u aan Buroform nv gaf of het bezorgen van een offerte. De verwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst.

De gegevens worden bijgehouden voor de wettelijke verjaringstermijn voor enige vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit de overeenkomsten met de klant of leverancier.


7. U bezocht onze website?

Bij een bezoek aan de website van Buroform kunnen cookies worden bijgehouden die mogelijks volgende informatie bevatten:

Deze gegevens worden bijgehouden om bezoekers van onze website gericht een aangepaste oplossing en/of een gerichte services te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden verzameld mits toestemming gegeven door de contactpersoon.

Deze gegevens worden bewaard voor de termijn van 6 maanden.

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website vind je in het cookiebeleid van Buroform.


8. U maakt gebruik van ons Printplatform SElect Doc ?

Gebruik van onze online diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze online diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buroform of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buroform of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op dit webplatform gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van dit webplatform wordt meegestuurd en door je browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:
Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.be
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Google Analytics

Buroform en het Print on Demand platform (SElect Doc) kunnen gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Buroform te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bestelformulieren

Persoonsgegevens die doorgegeven worden ivm bestellingen op het Printplatform (SElect Doc) worden op ons systeem bijgehouden zolang de data nodig is, maar met een maximum van 6 maanden. Dan worden ze door ons verwijderd van al onze systemen.


Over welke rechten beschikt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Recht op inzage

In de eerste plaats beschikt u over het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens waarover wij beschikken en die op uw persoon betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om na te gaan waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

Recht op verbetering

In tweede instantie heeft u het recht om de gegevens die op u betrekking hebben te doen verbeteren wanneer deze niet (langer) correct zijn. Dit recht houdt ook in dat u ons kan vragen om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om in bepaalde gevallen te vragen dat de u betreffende persoonsgegevens worden gewist. Deze gevallen staan omschreven in het artikel 17 van de AVG. U beschikt onder meer over dit recht:

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen dat de persoonsgegevens die u aan ons heeft bezorgd, aan u of een door u aangeduide andere persoon worden overgedragen. Dit recht is beperkt tot de gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, en strekt zich dus niet uit tot gegevens die wij uit andere bronnen hebben verkregen.

Ook betreft dit recht slechts die gegevens die verwerkt worden omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst én de verwerking daarenboven wordt verricht via geautomatiseerde processen.

Indien bepaalde van uw gegevens aan de voormelde voorwaarden voldoen, heeft u het recht om deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen of, indien dit technisch mogelijk zou zijn, een rechtstreekse doorgifte te vragen aan een andere onderneming.

Beperking van de verwerking

In de gevallen en onder de voorwaarden omschreven in artikel 18 van de AVG, beschikt u over het recht om de beperking van de gegevensverwerking te vragen.

Recht op bezwaar

Met betrekking tot een gegevensverwerking die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Buroform nv beschikt u steeds over het recht om bezwaar te uiten tegen deze verwerking overeenkomstig artikel 21 van de AVG.


Mogelijkheid tot klacht bij de Gegevensgeschermingsautoriteit

U heeft steeds de mogelijkheid om met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht te formuleren bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (te bereiken per telefoon op +32 (0)2 274 48 00 of per mail op contact@adp-gba.be). U kan deze gegevens ook vinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.